ცოდნის დონის დასადგენი ტესტი

  • ტესტი შედგება 100 კითხვისგან.
  • ტექსტის გასაკეთებლად გაქვს 40 წუთი.
  • კითხვები რთულდება. თუ მიხვდები, რომ ვეღარ პასუხობ, შეწყვიტე.